Huurvoorwaarden

HUUROVEREENKOMST FIETS

Ondergetekenden,

1. Maia Mobiliteit BV ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63591634, gevestigd op Zuidhaven 29, 4761 CR Zevenbergen, hierbij vertegenwoordigd door de heer G. Lunenborg, hierna te noemen verhuurder, en

2. Naam:________________________________________________________________________________

 Adres:_______________________________________________________________________________

Identiteitsnummer:_____________________________________________________________________

hierna te noemen huurder, komen het volgende overeen:

Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, de hieronder omschreven fiets.

Merk, type en model fiets: _______________________________________________________________

Framenummer: ________________________________________________________________________

Bijzonderheden:________________________________________________________________________

Dit met de volgende bijbehorende zaken, zoals aangekruist:

(bij verlies wordt € 10 in rekening gebracht per item)

 • kabelslot
 • reservebinnenband (bij gebruik of verlies wordt € 5 in rekening gebracht)
 • fietspompje
 • bandenlichters
 • gereedschap setje
 • bidons, aantal: ____
 • overig:____________________________________________________ (vervangingswaarde € ______)

tegen betaling van de totale huursom van €_____________________

voor de volgende periode:___________________________________

Bij aanvang van de huurperiode betaald de verhuurder een borg van € _________ welke na de verhuurperiode wordt terugbetaald per bankoverschrijving, na verrekening van de nog eventueel openstaande huursom en eventuele gebreken en bijkomende kosten.

Ondergetekenden komen verder het volgende overeen:

 

Artikel 1

          a)  De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fiets en alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de fiets en de overige toebehoren te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal.

          b)  Reparaties aan de fiets zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 2

                 De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal.

Artikel 3

                 De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van wettelijke verkeersregels zijn voor de huurder.

Artikel 4

                 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, verwondingen, overlijden, schade aan eigendommen (gereedschappen en fietsen), materiële schade aan de huurder, derden of door derden of andere handelingen of incidenten, annuleringen, vertraging of elke andere factor buiten hun schuld. Door ondertekening van deze overeenkomst, wordt de verhuurder gevrijwaard van alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 5

                 De huurder verklaart bekend te zijn dat er met betrekking tot de fiets geen verzekering is afgesloten. Eventuele verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 6

          a)  De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de fiets met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet door schuld van de huurder en ongeacht of sprake is van overmacht.

          b) De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade veroorzaakt door bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de verzekering van de verhuurder geen dekking verleent.

          c) De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, e.d., die aan de verhuurder met betrekking tot de fiets(en) worden opgelegd gedurende de huurperiode. Voor dergelijke boetes, draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk, ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 7

                 In geval van schade, verlies of diefstal, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder van de fiets en opgetreden met betrekking tot de fiets en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 8

                 Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies c.q. van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9

                 De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 10

                 Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn hoe hij/zij met de fiets moet omgaan en de fiets in een goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden Fietsverhuur, welke als bijlage 1 van deze overeenkomst zijn toegevoegd.

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, te Dordrecht op ______________________

 

 

Handtekening en naam huurder _________________________________________________________________

 

 

Handtekening en naam verhuurder_______________________________________________________________


Bijlage 1:  Algemene voorwaarden Fietsverhuur Maia Mobiliteit BV 

De persoon (huurder) die het huurcontract aangaat, moet 18 jaar of ouder zijn, in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en is verantwoordelijk voor de fiets en bijbehorende zaken gehuurd op zijn/haar naam.

 • De huurder vergewist zich vooraf van de goede staat van de verhuurde fiets (eventuele opmerkingen worden in de huurovereenkomst genoteerd).
 • Bij het huren van de fiets wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld, wordt deze ondertekend en wordt de overeengekomen waarborgsom betaald.
 • De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde object aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij het inleveren van de fiets wordt de waarborgsom per bankoverschrijving terugbetaald, waarbij verrekening met de nog eventuele openstaande huursom plaatsvindt. Beschadiging of defecten aan de fiets of toebehoren, die niet te wijten zijn aan normaal gebruik of slijtage worden verrekend met de waarborgsom voor het bedrag van de schade.
 • Voor ernstige vervuiling wordt de huurder in gelegenheid gesteld de fiets zelf te reinigen of wordt een bedrag van € 30 in rekening gebracht indien de huurder hiervan afziet.
 • Indien het bedrag van de schade en/of vervuiling groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te voldoen. De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan de verhuurder, dit ten laatste bij inlevering van de fiets.
 • Er wordt geen geld retour gegeven wanneer de fiets eerder wordt teruggebracht dan de afgesproken huurperiode.
 • In geval van een lekke band of pech is de huurder zelf verantwoordelijk voor het retour brengen van de fiets op de afgesproken plaats. Daar waar mogelijk probeert verhuurder het probleem op te lossen. Mocht zoiets onderweg gebeuren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met verhuurder.
 • De fiets wordt in goede staat overhandigd en is niet verzekerd. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtreding, verlies als diefstal. De huurder verbindt zich ertoe bij diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Niet alle (reis) verzekeringen geven een passende/voldoende dekking, daarom adviseert verhuurder dit voor de huurperiode bij de verzekeringsmaatschappij te checken en eventueel een aanvullende polis af te sluiten.
 • Verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, schade aan eigendommen, materiële schade veroorzaakt door derden of andere factoren buiten de schuld van Verhuurder. Met ondertekening van de huurovereenkomst (artikel 4) wordt Verhuurder gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.
 • Bij diefstal brengen wij u vanwege vervanging van de gestolen fiets de inkoopwaarde van eenzelfde nieuwe fiets minus de huursom, inclusief wettelijk verplichte BTW in rekening.
 • De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fietsen en alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de fiets(en) te beschermen tegen vervuiling, corrosie, beschadiging, verlies of diefstal. Ingeval van bovenstaande situaties zijn de kosten van reparatie of vervanging voor rekening van de huurder.
 • De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van verkeersregels zijn voor de huurder.
 • Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn van hoe hij/zij met de fiets moet omgaan en hoe de fiets in een goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord met deze Algemene Voorwaarden Fietsverhuur.


Cookies helpen ons bij het leveren, beschermen en verbeteren van onze producten en diensten. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.