Huurvoorwaarden

HUUROVEREENKOMST FIETS
Ondergetekenden,
1. Maia Mobiliteit BV ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63591634, gevestigd op Stevensweg 79a, 3319 AJ Dordrecht, hierbij vertegenwoordigd door de heer G. Lunenborg, hierna te noemen verhuurder, en
2. Naam:________________________________________________________________________________
 Adres:_______________________________________________________________________________
Identiteitsnummer:_____________________________________________________________________
hierna te noemen huurder, komen het volgende overeen:
Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, de hieronder omschreven fiets.
Merk, type en model fiets: _______________________________________________________________
Framenummer: ________________________________________________________________________
Bijzonderheden:________________________________________________________________________
Dit met de volgende bijbehorende zaken, zoals aangekruist:
(bij verlies wordt € 10 in rekening gebracht per item) tegen betaling van de totale huursom van €_____________________
voor de volgende periode:___________________________________
Bij aanvang van de huurperiode betaald de verhuurder een borg van € _________ welke na de verhuurperiode wordt terugbetaald per bankoverschrijving, na verrekening van de nog eventueel openstaande huursom en eventuele gebreken en bijkomende kosten.
Ondergetekenden komen verder het volgende overeen:
 

Artikel 1

           a)   De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fiets en alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de fiets en de overige toebehoren te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal.
           b)   Reparaties aan de fiets zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 2

                  De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal.

Artikel 3

                  De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van wettelijke verkeersregels zijn voor de huurder.

Artikel 4

                  De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, verwondingen, overlijden, schade aan eigendommen (gereedschappen en fietsen), materiële schade aan de huurder, derden of door derden of andere handelingen of incidenten, annuleringen, vertraging of elke andere factor buiten hun schuld. Door ondertekening van deze overeenkomst, wordt de verhuurder gevrijwaard van alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 5

                  De huurder verklaart bekend te zijn dat er met betrekking tot de fiets geen verzekering is afgesloten. Eventuele verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 6

           a)   De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de fiets met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet door schuld van de huurder en ongeacht of sprake is van overmacht.
           b)   De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade veroorzaakt door bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de verzekering van de verhuurder geen dekking verleent.
           c)   De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, e.d., die aan de verhuurder met betrekking tot de fiets(en) worden opgelegd gedurende de huurperiode. Voor dergelijke boetes, draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk, ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 7

                  In geval van schade, verlies of diefstal, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder van de fiets en opgetreden met betrekking tot de fiets en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 8

                  Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies c.q. van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9

                  De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 10

                  Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn hoe hij/zij met de fiets moet omgaan en de fiets in een goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden Fietsverhuur, welke als bijlage 1 van deze overeenkomst zijn toegevoegd.
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, te Dordrecht op ______________________
 
 
Handtekening en naam huurder _________________________________________________________________
 
 
Handtekening en naam verhuurder_______________________________________________________________

Bijlage 1:   Algemene voorwaarden Fietsverhuur Maia Mobiliteit BV 
De persoon (huurder) die het huurcontract aangaat, moet 18 jaar of ouder zijn, in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en is verantwoordelijk voor de fiets en bijbehorende zaken gehuurd op zijn/haar naam.